Põhikiri

 

§ 1. Mittetulundusühing SEASICK PÕHIKIRI

(1) Mittetulundusühing SEASICK on eraõiguslik juriidiline isik.
(2) Mittetulundusühingu nimi on SEASICK MTÜ, asukoht: Toominga, Nurme küla, Tori vald, Pärnumaa.Mittetulundusühing SEASICK on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on veespordi, veeharrastuste, merepääste tutvustamine, arendamine ja harrastamine.
(3) Mittetulundusühing SEASICK  majandustegevuse eesmärk ei ole tulu saamine, tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.(4) Mittetulundusühing SEASICK ei võta võlgu, ega ole võlgu.
(5) Liikmeks saavad nii juriidilised, kui ka füüsilised isikud, kes huvituvad veespordist, veeharrastusest, merepäästest.
(6)  Mittetulundusühing SEASICKI eesmärk on arendada veemoto, veeharrastusi ja päästeoperatsioone merel, jõgedel, järvedel. Õpetada lihtsaid tõdesi ellujäämiseks merel, ujuma õpetamine.
(7) Korraldada mereretki Eestis, EU –s ja kolmandates riikides.
(8) Anda võimalus veemotoga tegeleda kõigil liikmetel, kes seda soovivad.
(9) Spordiürituste korraldamine merel, rannikul, maismaal.
(10) Koostöö politsei, piirivalveametiga, päästeametiga, kiirabiga.
(11) Veelõbustuste arendamine Eestis, EU-s , kolmandates riikides.
(12) Otsida koostöövõimalusi merepäästel läänemerel.
(13) Heategevusüritused abivajajatele.
(14) Koostöö teiste spordiseltside, mittetulundusühingutega.
(15) Mittetulundusühing SEASICK hooaeg on jääminekust kuni jäätulekuni. ca 01.03-01.10
(16) Iga liige kinnitab oma allkirjaga, et vastutab oma elu eest ise.

§ 2. KODUKORD

(1) Igal liikmel on õigus kasutada Mittetulundusühing  SEASICK vara heaperemehelikult.
(2) Iga liige suhtub teistesse liikmetesse positiivselt, konflikt lahendatakse läbirääkides.
(3) Iga liige osaleb Mittetulundusühing SEASICK tegevuses üritustel, merepäästel, vähemalt pooltel tegevustel hooaja jooksul.
(4) Alkoholi ja narkojoobes on keelatud Mittetulundusühing SEASICK vara kasutada.
(5) Iga liige aitab Mittetulundusühing SEASICK nõu ja jõuga.
(6) Mittetulundusühing SEASICK vara mitteheaperemehelikult kasutades või võõrastele (mitte liikmed) vara andes, tasub liige trahvi 3x liikmemaks ja kahju teinud kulud.
(7) Mittetulundusühing SEASICK ei võta võlgu, kõik kulud tasutakse kas oma vahenditest, tuludest, sponsorlusest, liikmemaksudest või liikmete annetustest.
(8) Mittetulundusühing SEASICK kannab materiaalselt hoolt veesõidukite hoolduse eest, soetamise eest ja vajamineva varustuse eest.
(9)  Mittetulundusühing SEASICK vara võib anda ühingu  sõpradele (ei pea olema liikmed, aga on panustanud palju ühingu arengusse, samuti prooviliikmed, kes saavad lepingu alusel kasutada 24h MTÜ Seasick vara, mõtlemiseks kas astuda ühingusse) ainult juhatuse kirjalikul nõusolekul.
(10) Iga liige ise tasub oma kütuse (bensiin, diisel), õli (2 taktilised sõidukid) eest. Ei kehti prooviliikmele, kes ise tasub veesõiduki rendi eest, kütuse ja muude kulude eest).
(11)  Igal liikmel on oma päästevest, kalipso, vee kindad, kalipo sussid, prillid, kalipso mask. (Liikmed, kes soovivad mereretkedel osaleda).
(12) Merel käijad, päästeoperatsioonidel osalejaliikmed peavad kandma päästevesti, kalipso komplekt, mere raadiosaatjat, gps, gsm telefon.
(13) Jettide, skuutrite kasutamine kaine peaga. Paatide, laevade kasutamine võib liikmel olla seaduses lubatud kogus alkoholi.
(14) Liikmetel, kellel puudub laevajuhtimise luba, võivad sõita ainult  Mittetulundusühing SEASICK nummerdatud sõidukitega.
(15) Iga liige maksab liikmemaksu õigeaegselt, liikmemaksu mitte maksmisel ei ole õigust kasutada Mittetulundusühing SEASICK vara.
(16) Mittetulundusühing SEASICK tasub veesõidukite kulud, üritustega seotud kulud, majanduskulud.
(17) Iga liige leiab kindlalt aega 60h  Mittetulundusühing SEASICK heaks tööd tehes, hooaja jooksul.
(18) Iga liige osaleb üldkoosolekul. Puudumine mõjuval põhjusel lubatud.
(19) Iga liige oskab keskmisel tasemel ujuda.

§ 3. Liikmed

(1) Mittetulundusühingu SEASICK liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu SEASICK põhikirja nõuetele.
(2) Iga liituja liitumisel  Mittetulundusühing SEASICK´iga täidab liitumise lepingu vabas vormis, kuhu märgib oma nime, aadressi, telefoninumbri, e-maili, soovi, miks soovib liituda, eraldi allkirja, ,kus liige vastutab ise oma elu eest,, lisaks allkirjaga kinnitab, et on lugenud Mittetulundusühing SEASICK kodukorda ja põhikirja ja nõustub sellega.
(3) Liikmeks hakkamine on inimese oma vaba tahe ja liitumisel SEASICK MTÜ nõustub liituja kodukorraga ja peab sellest rangelt kinni.
(4) Iga liige kinnitab enda allkirjaga, et vastutab ise oma elu eest.
(5) SEASICK Mittetulundusühing liikme minimaalne vanus on 25.eluaastat,alla 25a isikul peab olema 2  Mittetulundusühing SEASICK liikme soovitajat ja 2 notariaalselt kinnitatud garantiikirja.
(6) Juhatus korraldab mittetulundusühingu liikmete arvestuse.

§4. Liikmete õigused, kohustused.

(1) Kasutada MTÜ SEASICK vara heaperemehelikult.
(2) Osaleda mere, jõe, ranniku retkedel ja üritustel.
(3) Kasutada veesõidukeid spordiks, lõbuks, õppimiseks. Arvestades kõikide liikmete soovidega ja MTÜ SEASICK põhikirja eesmärkidega.
(4) Osaleda MTÜ SEASICK korraldatavatel üritustel.
(5) Osaleda õppustel ,, Lihtsad tõed merel ellujäämiseks,,
(6) Õigus võtta  vastu otsuseid, õigus leida liikmeid. Igal liikmel on üks hääl.
(7) Iga liige tasub liikmemaksu aastas 500 eurot. Tasumine võib olla 4 osas. Liikmemaks peab olema makstud enne hooaega. Kui liituja teeb ühekordse annetuse 1000eur  MTÜ SEASICK-le, muutub ta automaatselt vara osanikuks 1000 euro väärtuses.
(8) Täita põhikirjaga kinnitatud kodukorda.
(9) MTÜ SEASICK vara mitte heaperemehelikult kasutades tuleb liikmel ise maksta kõik kulud (remont, kahjud, muud kulud).
(10) Veesõidukite kasutamisel tuleb ise maksta bensiini, diisli, õli eest (2 taktilised veesõidukid).
(11) Igal liikmel tuleb heatahte korras teha vabatahtliku tööd MTÜ SEASICK heaks minimaalselt 60 h kokkulepitud graafiku alusel ja eelneval kokkuleppel. Vabatahtlikuks tööks arvestatakse ürituste korraldamist, merepatrulli ja -päästet, valvet ja muud tööd kogu hooaja jooksul.
(12) Igal liikmel peab olema oma päästevest kalipso, veesussid, kindad, kalipso mask, prillid – kui soovitakse jettide, skuutritega liigelda.
(13) Iga liige vastutab ise oma tegude eest, ei tohi anda võõrastele vara kasutada (kes ei ole MTÜ SEASICK liikmed ). Ainult juhatuse kirjalikul nõusolekul on lubatud. TRAHV 3x liikmemaks ja kahjude kandmine.
(14) Enne MTÜ SEASICK liikmeks hakkamist peab isik oskama ujuda (kontroll ujulas, meres, jões). Teadma elementaarseid mereseadusi (kontroll testi alusel) ja olema positiivselt meelestatud.
(15) Osaleda üldkoosolekutel, võtta osa MTÜ SEASICK tegevusest, anda oma ideid paremaks toimimiseks. ÜLDKOOSOLEKUTEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK, kui ei ole mõjuvat põhjust puudumiseks (kirjalik vastus).

§ 5. Liikmeks vastuvõtmine

(1)   Mittetulundusühingu SEASICK liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, või üldkoosolek.
(2)   Iga liige tutvub SEASICK MTÜ kodukorraga, põhikirjaga ja nõustub sellega andes allkirja.

§ 6. Liikme väljaastumine

(1) Mittetulundusühingu SEASICK liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda. Majandusaasta lõpus. Majandusaasta algul, keskel väljaastudes peab liige maksma aastamaksu, terve aasta lõikes.

§ 7. Liikme väljaarvamine

(1)   Liikme võib mittetulundusühingust SEASICK välja arvata juhatuse otsusega või, et liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek.
(2) Liikme võib mittetulundusühingust SEASICK põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.
(3) Mittetulundusühingust SEASICK välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada e-postile.
(4) Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

§ 8. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed

(1) Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
(2) Isikul, kelle liikmelisus mittetulundusühingus SEASICK on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

§ 9. Üldkoosolek

(1) Mittetulundusühingu SEASICK kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul peavad osalema kõik SEASICK mittetulundusühingu liikmed.
(2) Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu SEASICK juhtimise küsimustes.

§ 10. Üldkoosoleku pädevus

(1) Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
4) majandusaasta aruande kinnitamine;
5) mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
6) muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine.

§ 11. Üldkoosoleku kokkukutsumine

(1) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
(2) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui ühingu huvid seda nõuavad.
(3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ½ mittetulundusühingu liikmetest.
(4) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
(5) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kolmkümmend üks päeva.
(6) Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Teate võib saata e-postile, mille MTÜ SEASICK liige annab liitumisel  SEASICK MTÜ-ga.

§ 12. Üldkoosoleku päevakord

(1) Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu SEASICK liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.
(2) Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui  üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu SEASICK liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.
(3) Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

§ 13. Üldkoosoleku läbiviimine

(1) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu SEASICK põhikirjast tulenevaid nõudeid. Otsused on vastu võetud 60/40 protsendi suhtega kõigist liikmetest.
(2) Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu SEASICK liikmed.
(3) Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu SEASICK liige.
(4) Üldkoosolek protokollitakse AUDIO digitaalselt või kirjalikult. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
(5) Pärast 30 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokoll e-postile.
(6) Üldkoosoleku korraldamise kulud kannab mittetulundusühing SEASICK. Kui üldkoosolek kutsutakse kokku liikmete nõudel või nad kutsuvad selle ise kokku, võib üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, jätta kulud üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud või kokku kutsunud liikmete kanda.

§ 14. Üldkoosoleku otsus

(1) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud.
(2) Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel hääletatatakse uuesti.
(3) Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult e-mailiga, allkirjastades digitaalselt ,kõik mittetulundusühingu SEASICK liikmed.
(4) Igal mittetulundusühingu SEASICK liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja mittetulundusühingu SEASICK vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses mittetulundusühingu SEASICK esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
(5) Mittetulundusühingu SEASICK liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

§ 15. Põhikirja muutmine

(1) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud  9/10 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
(2) Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama kõik juhatuse liikmed.

§ 16. Juhatus

(1) SEASICK MTÜ-l on juhatus,mis seda juhib ja esindab. Juhatuses on  2 liiget 300 liikme kohta.
(2) Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
(3) Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb mittetulundusühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.
(4) Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

§ 17. Juhatuse esindusõigus

(1)Juhatuse liikmed esindavad MTÜ SEASICK kõikide tehingute tegemisel ühiselt üle 5000 euro väärtustel tehingutel.
(2) Juhatuse liikmed on mittetulundusühingu SEASICK nimel tehingute tegemisel kohustatud mittetulundusühingu SEASICK suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.
(3) Juhatus võib mittetulundusühingu SEASIC kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
(4) Mittetulundusühingu SEASICK ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse mittetulundusühingu SEASICK igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.
(5) Juhatuse liikmel ei ole õigust esindada mittetulundusühingut SEASICK tehingute tegemisel, mille puhul vastavalt seadusele otsustab esindaja määramise eraldi üldkoosolek.

§ 18. Juhatuse määramine ja pädevus

(1) Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.
(2) Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist.
(3) Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
(4) Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Eelmist lauset kohaldatakse ka juhatuse liikme tagasikutsumisele.
(5) Juhatus peab andma mittetulundusühingu SEASICK liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta.

§ 19. Juhatuse liikme tasustamine

(1)  Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
(2) Üldkoosolek peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele mittetulundusühingu SEASICK poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja mittetulundusühingu SEASICK majandusliku olukorraga.
(3) Kui mittetulundusühingu SEASICK majanduslik olukord halveneb oluliselt ja juhatuse liikmele määratud või temaga kokkulepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks mittetulundusühingu SEASICK suhtes äärmiselt ebaõiglane, võib ühing nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist.

§ 20. Juhatuse otsus

(1) Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb 100% juhatuse liikmetest.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed,saates selle e-mailiga digitaalselt allkirjastatud.

§ 21. Juhatuse või muu  liikme vastutus

(1) Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
(2) Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule SEASICK kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
(3) Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat.
(4) Muu liikme vastutuse suhtes kohaldatakse samuti käesolevat paragrahvi.

§ 22. Järelevalve

(1) Üldkoosolek teostab järelevalvet MTÜ SEASICK tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
(2) Revidendiks või audiitoriks ei või olla mittetulundusühingu SEASICK juhatuse liige ega raamatupidaja.
(3) Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
(4) Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

§ 23. Raamatupidamine

Juhatus korraldab mittetulundusühingu SEASICK raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

§ 24. Majandusaasta aruanne

(1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
(2) Juhatus esitab aruande üldkoosolekule.
(3) Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Vähemalt 1/5 mittetulundusühingu SEASICK liikmetest võivad mittetulundusühingult SEASICK nõuda, et vandeaudiitori aruande andnud audiitor või arvamuse andnud revident peab osalema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma vandeaudiitori aruande või arvamuse kohta selgitusi, kui liikmed on esitanud sellekohase kirjaliku nõude vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
(4) Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
(5) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.

§ 25. Vara jaotamine

(1) MTÜ  SEASICK lõpetamise puhul jaotatakse vara asutajate ja liikmete vahel, kes on panustanud  rahaliselt minimaalselt 1000 euro vääringus.