Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING SEASICK PÕHIKIRI

I Üldandmed

1. Mittetulundusühing SEASICK on eraõiguslik juriidiline isik.
2. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing SEASICK, asukohaga Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Sireli tee 6, 85004. Tegevuskohad➤ Pärnu rand, Ranna pst 9 Pärnu 80010,➤ Pärnu jõgi Tammiste, Pärnu maakond, 85009➤ Sauga jõgi, Eametsa, Uus-Sauga tee, Pärnumaa 85001
3. Mittetulundusühing SEASICK on isikute vabatahtlik ühendus Seasick Mittetulundusühing peaeesmärk on “sport kõigile” koos tervisliku toitumise tutvustamisega. Propageeritav SPORT on erinevate tahkudega TRX jõud, H.I.I.T, intervall treeningud fitness aeroobika, veesport, muu meelepärane sport/tegevus, mis on tore, lõbus, huvitav ja väga kasulik tervisele juuste karvadest kuni jala alumiste taldadeni. Spordipropageerimise põhifookus on vabas õhus erinevateks sportlikeks tegevusteks ja kaasamine erinevas vanuses inimesi Eestimaal, et sporditegemine muutuks rõõmsaks tegevuseks kõigile – lastest vanuriteni., mille eesmärgiks on veespordi, veeharrastuste,
merepääste tutvustamine, arendamine ja harrastamine.
4. Mittetulundusühing SEASICK majandustegevuse eesmärk ei ole tulu saamine, tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5. Mittetulundusühing SEASICK majandustegevuse eesmärk ei ole tulu saamine, tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
6. Mittetulundusühing SEASICK ei võta võlgu, ega ole võlgu.
7. Liikmeks saavad nii juriidilised, kui ka füüsilised isikud, kes huvituvad veespordist, vee harrastusest, merepäästest.

II Mittetulundusühing SEASICK eesmärkideks on:

Arendada veemotot, veeharrastusi ja päästeoperatsioone merel, jögedel, järvedel. Õpetada lihtsaid tõdesi
ellujäämiseks merel, ujuma õpetamine.
2. Korraldada mereretki Eestis, EU-s ja kolmandates riikides.
3. Anda võimalus veemotoga tegeleda kõigil, kes seda soovivad.
4. Spordiürituste korraldamine merel, rannikul, maal.
5. Teha koostöö politsei, piirivalveametiga, päästeametiga, kiirabiga.
6. Veelõbustuste arendamine Eestis, EU riikides ja kolmandates riikides.
7. Otsida koostöövõimalusi merepäästes läänemerel.
8. Korraldada headegevusüritused abivajajatele.
9. Teha koostööd teiste spordiseltsidega ja mittetulundusühingutega.
10. Mittetulundusühing SEASICK hooaeg on jääminekust kuni jäätulekuni ca 01.04-01.12.
11. Iga liige kinnitab oma allkirjaga, et vastutab oma elu eest ise.

 1. Arendada veemotot, veeharrastusi ja päästeoperatsioone merel, jögedel, järvedel. Õpetada lihtsaid tõdesi ellujäämiseks merel, ujuma õpetamine.
 2. Korraldada mereretki Eestis, EU-s ja kolmandates riikides.
 3. Anda võimalus veemotoga tegeleda kõigil, kes seda soovivad.
 4. Spordiürituste korraldamine merel, rannikul, maal.
 5. Teha koostöö politsei, piirivalveametiga, päästeametiga, kiirabiga.
 6. Veelõbustuste arendamine Eestis, EU riikides ja kolmandates riikides.
 7. Otsida koostöövõimalusi merepäästes läänemerel.
 8. Korraldada headegevusüritused abivajajatele.
 9. Teha koostööd teiste spordiseltsidega ja mittetulundusühingutega.
 10. MTÜ SEASICK hooaeg on jääminekust kuni jäätulekuni ca 01.04-01.12.
 11. Iga liige kinnitab oma allkirjaga, et vastutab oma elu eest ise.

III Kodukord

1. Igal liikmel on õigus kasutada Mittetulundusühing SEASICK vara heaperemehelikult.
2. Iga liige suhtub teistesse liikmetesse positiivselt, konflikt lahendatakse läbirääkides.
3. Iga liige osaleb Mittetulundusühing SEASICK TRX treeningul aktiivselt.
4. Iga liige aitab Mittetulundusühing SEASICK nõu ja jõuga.
5. Mittetulundusühing SEASICK ei võta võlgu, kõik kulud tasutakse kas oma vahenditest, tuludest, sponsoritest, liikmemaksudest või liikmete annetustest.
6. Mittetulundusühing SEASICK vara võib anda Ühingu sõpradele (ei pea olema liikmed, aga on panustanud palju Ühingu arengusse) ainult juhatuse kirjalikul nõusolekul.
7. Iga liige ise tasub oma kulude eest üritustel – toit, jook, muu meelepärane.
8. Iga liige maksab liikmemaksu õigeaegselt, liikmemaksu mitte maksmisel ei ole õigust kasutada Mittetulundusühing SEASICK vara.
9. Iga liige osaleb Üldkoosolekul.

IV Liikmed

1. Mittetulundusühing SEASICK liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab
Mittetulundusühing SEASICK põhikirja nõuetele.
2. Iga liituja Mittetulundusühing SEASICK´iga liitumisel täidab liitumise lepingu vabas vormis, kuhu märgib oma nime, aadressi, telefoninumbri, e-maili, soovi miks soovib liituda, eraldi allkirja, kus liige vastutab ise oma elu eest, lisaks allkirjaga kinnitab, et on lugenud Mittetulundusühing SEASICK kodukorda ja põhikirja ja nõustub sellega.
3. Liikmeks hakkamine on inimese oma vaba tahe ja liitumisel Mittetulundusühing SEASICK nõustub liituja kodukorraga ja peab sellest kinni.
4. Juhatus korraldab mittetulundusühingu liikmete arvestuse.

V. Liikmete õigused ja kohustused.

1. Kasutada Mittetulundusühing SEASICK vara heaperemehelikult.
2. Osaleda mere, jöe, ranniku retkedel ja üritustel.
3. Kasutada spordi lõbu vahendid, lõbuks, õppimiseks. Arvestades kõikide liikmete soovidega ja
Mittetulundusühing SEASICK põhikirja eesmärkidega.
4. Osaleda Mittetulundusühing SEASICK korraldatavatel üritustel.
5. Õigus võtta otsuseid vastu, õigus leida liikmeid. Igal liikmel on üks hääl.
6. Iga liige tasub liikmemaksu aastas 120 (sada kakskümmend) eurot. Tasumine võib olla 2 osas.
Liikmemaks peab olema makstud enne hooaega.
7. Täita põhikirjaga kinnitatud kodukorda.
8. Mittetulundusühing SEASICK vara mitte heaperemehelikult kasutades tuleb liikmel ise maksta kõik
tekkinud kulud (remont, kahjud, muud kulud).
9. Osaleda Üldkoosolekutel, võtta osa Mittetulundusühing SEASICK tegevusest, anda oma ideid paremaks
toimimiseks.

 1. Kasutada MTÜ SEASICK vara heaperemehelikult.
 2. Osaleda mere, jöe, ranniku retkedel ja üritustel.
 3. Kasutada spordi lõbu vahendid, lõbuks, õppimiseks. Arvestades kõikide liikmete soovidega ja MTÜ SEASICK põhikirja eesmärkidega.
 4. Osaleda MTÜ SEASICK korraldatavatel üritustel.
 5. Õigus võtta otsuseid vastu, õigus leida liikmeid. Igal liikmel on üks hääl.
 6. Iga liige tasub liikmemaksu aastas 120 (sada kakskümmend) eurot. Tasumine võib olla 2 osas. Liikmemaks peab olema makstud enne hooaega.
 7. Täita põhikirjaga kinnitatud kodukorda.
 8. MTÜ SEASICK vara mitte heaperemehelikult kasutades tuleb liikmel ise maksta kõik tekkinud kulud (remont, kahjud, muud kulud).
 9. Osaleda Üldkoosolekutel, võtta osa MTÜ SEASICK tegevusest, anda oma ideid paremaks toimimiseks.

VI Liikmeks vastuvõtmine

1. Mittetulundusühing SEASICK liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, vöi Üldkoosolek.
2. Iga liige tutvub Mittetulundusühing SEASICK kodukorraga, põhikirjaga ja nõustub sellega andes allkirja.

VII Liikme väljaastumine

1. Mittetulundusühing SEASICK liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda majandusaasta lõpus. Majandusaasta alguses ja keskel väljaastudes peab liige maksma aasta maksu, terve aasta lõikes.

VIII Liikme väljaarvamine

1. Liikme võib Mittetulundusühing SEASICK välja arvata juhatuse otsusega või, et liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek.
2. Liikme võib Mittetulundusühing SEASICK põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.
4. Mittetulundusühing SEASICK välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
5. põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada e-mailile.
6. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

IX Liikmelisuse lõppemise tagajärjed

1. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
2. Isikul, kelle liikmelisus Mittetulundusühing SEASICK on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

X Üldkoosolek

1.1. Mittetulundusühing SEASICK kõrgeimaks organiks on selle liikmete Üldkoosolek. Üldkoosolekul
peavad osalema kõik Mittetulundusühing SEASICK liikmed.
1.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Mittetulundusühing SEASICK juhtimise küsimustes.

 1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  2.1. põhikirja muutmine;
  2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  2.3. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu
  tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses
  Mittetulundusühing esindaja määramine;
  2.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
  2.5. Mittetulundusühing lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
  2.6. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine.
 2. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  3.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
  3.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui ühingu huvid seda nõuavad.
  3.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ¼ Mittetulundusühingu liikmetest.
  3.4. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
  3.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt neliteist päeva.3.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Teate võib saata e-mailile,mille Mittetulundusühing SEASICK liige annab liitumisel SEASICK Mittetulundusühing-ga.
 3. Üldkoosoleku päevakord
  4.1. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus.Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku Mittetulundusühing SEASICK liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.
  4.2. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Mittetulundusühing SEASICK liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole
  Mittetulundusühingu liikmetest.
  4.3. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.
 4. Üldkoosoleku läbiviimine
  5.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja Mittetulundusühingu SEASICK põhikirjast tulenevaid nõudeid. Otsused on vastu vöetud 60/40 protsendi suhtega köigist liikmetest.
  5.2. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik Mittetulundusühingu SEASICK liikmed.
  5.3. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Mittetulundusühingu SEASICK liige.
  5.4. Üldkoosolek protokollitakse AUDIO digitaalselt vöi kirjalikult. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.
  5.5. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
  5.6. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokoll e-mailile.
  5.7. Üldkoosoleku korraldamise kulud kannab Mittetulundusühing SEASICK. Kui üldkoosolek kutsutakse kokku liikmete nõudel või nad kutsuvad selle ise kokku, võib üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, jätta kulud üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud või kokku kutsunud liikmete kanda.
 5. Üldkoosoleku otsus
  6.1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud.
  6.2. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel hääletatatakse uuesti.
  6.3. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult e-mailiga, allkirjastades digitaalselt ,kõik Mittetulundusühingu SEASIC liikmed.
  6.4. Igal Mittetulundusühingu SEASICK liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Mittetulundusühing SEASICK vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Mittetulundusühing SEASICK esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
  6.5. Mittetulundusühing SEASICK liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

XII Põhikirja muutmine

1. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
2. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama köik juhatuse liikmed.

XIII Juhatus

1.1 Mittetulundusühingul SEASICK on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatus on ühe kuni kaheliikmeline.
1.2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
1.3. Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb Mittetulundusühing, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel.
1.4. Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.
2. Juhatuse esindusõigus
2.1. Juhatuse liikmed esindavad Mittetulundusühing SEASICK kõikide tehingute tegemisel ühiselt üle 500eur väärtustel tehingutel.
2.2. Juhatuse liikmed on Mittetulundusühing SEASICK nimel tehingute tegemisel kohustatud Mittetulundusühing SEASICK suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.
2.3. Juhatus võib Mittetulundusühing SEASIC kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
2.4. Mittetulundusühing SEASICK ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse Mittetulundusühing SEASICK igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.
2.5. Juhatuse liikmel ei ole õigust esindada Mittetulundusühing SEASICK tehingute tegemisel, mille puhul vastavalt seadusele otsustab esindaja määramise eraldi üldkoosolek.
3. Juhatuse määramine ja pädevus
3.1. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.
3.2. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist.
3.3. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temagasõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
3.4. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Eelmist lauset kohaldatakse ka juhatuse liikme tagasikutsumisele.
3.5. Juhatus peab andma Mittetulundusühing SEASICK liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta.
4. Juhatuse liikme tasustamine
4.1. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
4.2. Üldkoosolek peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele
Mittetulundusühing SEASICK poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja Mittetulundusühing SEASICK majandusliku olukorraga.
4.3. Kui Mittetulundusühing SEASICK majanduslik olukord halveneb oluliselt ja juhatuse liikmele määratud või temaga kokku lepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks Mittetulundusühing SEASICK suhtes äärmiselt ebaõiglane, võib ühing nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist.
5. Juhatuse otsus
5.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb 100% juhatuse liikmetest.
5.2. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed,saates selle e-mailiga digitaalselt allkirjastatud.
6. Juhatuse või muu liikme vastutus
6.1. Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
6.2. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Mittetulundusühing SEASICK kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
6.3. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat.
6.4. Muu liikme vastutuse suhtes kohaldatakse samuti käesolevat paragrahvi.

XIV Järelevalve

Üldkoosolek teostab järelevalvet Mittetulundusühing SEASICK tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
2. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Mittetulundusühingu SEASICK juhatuse liige ega raamatupidaja.
3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
4. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

XV Raamatupidamine

1. Juhatus korraldab Mittetulundusühingu SEASICK raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

2. Majandusaasta aruanne
2.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
2.2. Juhatus esitab aruande üldkoosolekule.
2.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Vähemalt 1/5 MTÜ SEASICK liikmetest võivad Mittetulundusühingult SEASICK nõuda, et vandeaudiitori aruande andnud audiitor või arvamuse andnud revident peab osalema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma vandeaudiitori aruande või arvamuse kohta selgitusi, kui liikmed on esitanud sellekohase kirjaliku nõude vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.
2.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
2.5. Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuuekuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.

XVI Vara jaotamine

1. Mittetulundusühing SEASICK lõpetamise puhul antakse vara heategevusse abi vajavate laste elukvaliteedi parandamiseks.